up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

CPK-MB

کد آزمایش
00020040
نام روش اندازه گیری
فتومتريک
نام های مشابه
ايزوآنزيم هاي CK / ايزوفرم هاي CK-MB/CK
نوع نمونه
سرم ، پلاسماي هپارينه
حجم نمونه
سرم:1ميلي ليتر//پلاسما:2ميلي ليتر
کمترین حجم نمونه
سرم:0/5ميلي ليتر//پلاسما:1ميلي ليتر
نگهداری نمونه
ندارد
حمل و نقل نمونه
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز ، ايکتريک ، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
جلوگيري از فعاليت هاي جسمي
اطلاعات بالینی
ايزوآنزيمي است که بيشترين علاقه نسبت به آن وجود دارد چراکه به مقدار زياد در ميوکارد يافت مي شود. کاربرد آن در تشخيص AMI. CK-MB بيشتر يا مساوي ng/ml 10 براي تشخيص AMI داراي حساسيت 100 است.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
افزايش CK-MB ممکن است در هيپر تيروئيدي هم ديده شود. استفاده از روش هاي مبتني بر الکتروفورز داراي خطاي قابل توجهي خواهد بود.
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
مدت زمان انجام آزمایش
1 روز
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.