up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

ANA

کد آزمایش
00080665
مورد استفاده
ANA جزو مشخصه های بیماری لوپوس اریتماتوی سیستمیک (SLE) و سایر بیماری های روماتیسمی سیستمیک وابسته استکه در حال حاضر تحت عنوان بیماری های بافت همبند خوانده می‌شوند.
نام روش اندازه گیری
IFA
نام های مشابه
FANA
نوع نمونه
سرم/پلاسماEDTA/مايعات بدن/
حجم نمونه
1ميلي ليتر
کمترین حجم نمونه
0/5ميلي ليتر
نگهداری نمونه
-
حمل و نقل نمونه
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
جزو مشخصه هاي بيماري لوپوس اريتماتوي سيسمتيک و ساير بيماري هايروماتيسمي سيستمتيک وابسته است که در حال حاضر تحت عنوان بيماري هاي بافت همبند خوانده مي شود. زماني که پزشک براساس شرح باليني و نتايج آزمايشات SLE و يا بيماري روماتيسمي شک نمايد تست ANA را درخواست مي نمايد.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
بسياري از افراد طبيعي ANA مثبت دارند. ميزان شيوع ANA در افراد سالم با جنس و سن در ارتباط است. تيتر ANA در افراد طبيعي پايين است و کمتر از 5% افراد سالم جامعه تيترهاي بالاتر يا مساوي 1:60 دارند.
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
مدت زمان انجام آزمایش
1 روز
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
به صورت روزانه اعلام اوژانس مي گردد.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.