up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

Free PSA

کد آزمایش
00141148
نام روش اندازه گیری
کليا
نام های مشابه
F.PSA/Free PSA
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
1ml
کمترین حجم نمونه
0.5ml
نگهداری نمونه
-
حمل و نقل نمونه
1روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز ، ايکتريک ، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
نمونه ناشتا ترجيح داده مي شود.در صورت استفاده از RIA بيمار نبايد مواجهه اخير با راديو اکتيو داشته باشد.
اطلاعات بالینی
TOTAL PSA/FREE PSA يک تست غربالگري براي طبقه بندي مرداني است که يافته هاي آزمايشگاهي يا باليني دو پهلو و مبهم داشته و ممکن است از بيوبسي پروستات سود ببرند.اين گروه شامل کساني مي شود افزايش خفيف در PSA توتال داشته يا اندازه پروستات در سونوگرافي بزرگ شده است.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
مدت زمان انجام آزمایش
1 روز
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
-
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.